Orzecznictwo (11)

Wadliwy sposób zwołania zebrania może jedynie mieć znaczenie dla podjęcia przez sąd decyzji o uchyleniu uchwały (w trybie art. 25 uwl), o ile zostanie dowiedzione, że mógł on wpływać na jej treść. Decydujące znaczenie ma natomiast treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne. Podstawę…
Ciężar wykazania okoliczności uzasadniających podwyższenie opłat spoczywa na wspólnocie mieszkaniowej i to wspólnota powinna przedstawić sposób wyliczenia proponowanej stawki z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej i ich zwyżki w stosunku do lokali użytkowych. Członek wspólnoty zaskarżył uchwałę w sprawie podwyższenia wysokości zaliczek dla lokali usługowych o 0,50 zł/m. Wskazał,…
wtorek, 03 styczeń 2017 14:49

Koszty energii

Written by
Budowa oddzielnych od wspólnoty urządzeń grzewczych bez zgody wspólnoty nie zwalnia z ponoszenia kosztów utrzymania, w tym kosztów energii cieplnej. Wspólnota mieszkaniowa dochodziła zapłaty od członków wspólnoty kwoty 24 274,18 zł za brak opłat za utrzymanie nieruchomości wspólnej, w tym opłat związanych z kosztami utrzymania zarządu nieruchomością wspólną, zużycia wody…
wtorek, 03 styczeń 2017 12:21

Zniesławienie na forum

Written by
Podawanie na forum internetowym wspólnoty mieszkaniowej informacji nieprawdziwych pod adresem zarządu, a tym bardziej określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe stanowi naruszenie dóbr osobistych. Wspólnota mieszkaniowa otworzyła na swojej stronie internetowej forum dla członków. W 2012 r. doszło do zmiany zarządcy obiektu. Jeden z mieszkańców, J.J., zaskarżył uchwałę w tym zakresie.…
środa, 01 czerwiec 2016 14:22

Opłaty za korzystanie z ogródka

Written by
Opłaty za korzystanie z ogródka Ustawa o własności lokali nie zabrania wprowadzenia w umowie pomiędzy członkami wspólnoty zasady, że za wyłączne korzystanie z części nieruchomości wspólnych nie mogą być pobierane dodatkowe opłaty związane z jej utrzymaniem. Na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności R. i H.…
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 09:38

Przymusowa sprzedaż lokalu za zaległości

Written by
Niezrealizowanie przez właściciela lokalu obowiązków poprzez długotrwałe zaleganie z zapłatą należnych opłat stanowi samodzielną i wystarczającą podstawę żądania przymusowej sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Wnioskodawcy E.A. i K .M. wystąpiły do sądu o udzielenia zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Chodziło o wystąpienie z pozwem przeciwko M.R., o…
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 09:35

Opłata za zajęcie elewacji

Written by
Zaskarżenie uchwały wspólnoty w sprawie podniesienia wysokości opłat wymaga wykazania, udowodnienia przez sądem, że podwyższenie to nie ma oparcia w uzasadnionych wyliczeniach oraz że jest rażąco wygórowane. Obowiązek ten spoczywa na skarżącym uchwałę. Członek wspólnoty mieszkaniowej wystąpił o uchylenie uchwały w sprawie podwyższenia obciążającej powoda opłaty za zainstalowane na ścianie…
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 09:30

Użytkowanie wieczyste we własność

Written by
W przypadku braku zgody na podjęcie czynności przekraczającej trwały zarząd współwłaściciele mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sporu między nimi i o wydanie zgody na dokonanie takiej czynności. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej (wnioskodawcy) wystąpili o zgodę sądu na zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zarząd zwykły, tj. na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego…
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 09:28

Wymóg określonego quorum

Written by
Nie jest słuszne twierdzenie, że skoro wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli lokali, to aby uchwała została podjęta przez tę wspólnotę, udział w głosowaniu nad projektem uchwały winien być zapewniony wszystkim właścicielom, a w przypadku bezzasadnego pozbawienia któregokolwiek właściciela udziału w głosowaniu nie może być mowy o tym, że ogół właścicieli…
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 09:25

Szczególna staranność zarządcy

Written by
Przyjęcie sprawozdania zarządcy oraz udzielenie mu absolutorium w przypadku, gdy nie wykonał on zgodnie z przepisami prawa budowlanego przeglądów okresowych, a także przygotował sprawozdanie finansowe niezgodnie z przepisami ustawy o własności lokali i ustawy o rachunkowości, narusza zasady prawidłowej gospodarki. Członek wspólnoty wystąpił z żądaniem uchylenia dwóch uchwał podjętych przez…
poniedziałek, 07 wrzesień 2015 09:21

Nakaz demontażu anten w uchwale

Written by
Wspólnota mieszkaniowa może wprowadzać nakazy, a szczególnie zakazy dotyczące nieruchomości wspólnych, w tym sposobu wykorzystania dachu budynku wspólnoty. Powodowie J. B. i K. B. (członkowie wspólnoty) wnieśli pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, żądając uchylenia uchwały w sprawie zobowiązania ich do demontażu anten oraz wprowadzającej zakaz używania anten. Powód jest licencjonowanym krótkofalowcem…

Zapisz sie do newslettera