środa, 09 wrzesień 2015 13:50

TBS wybuduje tanie mieszkania

Written by Sławomir Bukowski
Rate this item
(0 votes)

Jeszcze w tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego ma zacząć udzielać dotowanych przez państwo kredytów na budowę tanich mieszkań czynszowych. Mogą się o nie starać spółdzielnie mieszkaniowe, spółki komunalne oraz towarzystwa budownictwa społecznego. Program adresowany jest do rodzin z dziećmi osiągających umiarkowane dochody.

Parlament przyjął projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Zmiany legislacyjne umożliwią rozpoczęcie jeszcze w 2015 r. rządowego programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego, realizowanego w ramach polityki mieszkaniowej państwa. Będą temu służyć preferencyjne kredyty i gwarancje nabycia emisji obligacji udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Źródłem finansowania będzie Fundusz Dopłat. Finansowanie zwrotne będzie udzielane przez BGK spółdzielniom mieszkaniowym, TBS-om oraz spółkom gminnym.

Beneficjenci programu

Rząd chciałby, aby w ciągu 10 lat powstało co najmniej 30 tysięcy nowych mieszkań wybudowanych dzięki preferencyjnej akcji kredytowej. W całym okresie realizacji programu z budżetu państwa na zasilenie Funduszu Dopłat zostanie przeznaczone 751,9 mln zł. Pozwoli to na udzielenie kredytów w łącznej kwocie ponad 4 mld zł. Nowe przepisy mają umożliwić reaktywację społecznego budownictwa pod wynajem. Beneficjentami programu będą ludzie młodzi oraz rodziny z dziećmi, osiągające raczej niskie i umiarkowane dochody. Osoby te często mają poczucie zawieszenia w próżni – przekraczają kryteria dochodowe decydujące o ubieganiu się o lokal komunalny (zbyt wysokie zarobki), a jednocześnie zarabiają za mało, aby ubiegać się o komercyjny kredyt bankowy na zakup mieszkania. Ich dochody są też zbyt niskie, by przystąpić do programu „Mieszkanie dla Młodych”. Jak tłumaczy dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego w Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Stachera, adresatem programu będą osoby osiągające miesięcznie dochody od 1600 do 2800 zł netto. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy określenia maksymalnej wysokości dochodów gospodarstwa domowego, która uprawnia do ubiegania się o najem lokalu. Przyjmuje się, że średni miesięczny dochód gospodarstwa w roku poprzedzającym nie może przekroczyć: – 80 proc. w jednoosobowym gospodarstwie domowym, – 120 proc. w gospodarstwie 2-osobowym, – 165 proc. gospodarstwie 3-osobowym, – 200 proc. w 4-osobowym, – 200 proc. w gospodarstwie większym niż 4-osobowe, powiększone o 40 proc. na każdą następną osobę w tym gospodarstwie (podstawą będzie ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny).

Deklaracje o dochodzie

Najemca mieszkania będzie co dwa lata składać wynajmującemu lokal deklarację o miesięcznym dochodzie w roku poprzednim. Podkreślono, że lokale wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego nie mogą być wyodrębniane na własność. A co w sytuacji, gdy kondycja materialna wynajmującego mieszkanie czynszowe się poprawi i przestanie on spełniać ustawowe kryteriumdochodowe? Jak tłumaczy BGK, przede wszystkim przewidziane jest zwiększenie czynszu, odpowiednio do dochodów, które przekroczą określone pułapy. Natomiast jeżeli pułap będzie trwale przekraczany, to wówczas rodzina powinna pomyślećo pozyskaniu innego mieszkania na zasadach komercyjnych, czyli poprzez zakup w oparciu o kredyt hipoteczny, a wynajmowane mieszkanie będzie musiała opuścić. Ideą mieszkań budowanych z dotowanego przez BGK kredytu jest rotacja. W znowelizowanej ustawie określono również maksymalną wysokość czynszu, jaką będą płacić lokatorzy nowych mieszkań pod wynajem – dla lokali wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego limit ten ustalono na poziomie 5 proc. wartości odtworzeniowej, czyli na przykład w W arszawie niecałe 25 zł za metr kwadratowy, a więc ok. 1250 zł w przypadku 50-metrowego lokalu. Oznacza to, że czynsz w tych lokalach będzie niższy niż stawki na rynku komercyjnym wynajmu mieszkań. – Uruchomienie programu społecznego budownictwa czynszowego zwiększy dostępność mieszkań dla rodzin oraz osób młodych, rozpoczynających aktywność zawodową. Mieszkania budowane w ramach programu będą wynajmowane na stabilnych i atrakcyjnych finansowo warunkach. Chodzi zwłaszcza o okres najmu i czynsz, który nie może przekroczyć maksymalnych stawek określonych w ustawie – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju. Pierwsza ustawa o TBS-ach weszła w życie w październiku 1995 roku. Do tej pory, w ponad 200 gminach, Towarzystwa zbudowały przeszło 100 tys. mieszkań.

Autor: Sławomir Bukowski

Tekst w numerze 09/2015 Wspólnoty Mieszkaniowej.

Liczba wyświetleń artykułu : 2492 times

Zapisz sie do newslettera