Wspólnota Mieszkaniowa

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe: przedsiębiorców, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, osób prawnych, osób ustawowych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, TBS-ów, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

RODO oznacza diametralną zmianę podejścia do ochrony danych osobowych. Każdy podmiot gromadzący i przetwarzający takie dane będzie miał obowiązek aktywnego zabiegania o ochronę prywatności na każdym etapie przetwarzania oraz na każdym etapie projektowania procesów przetwarzania. RODO wprowadza nową definicję danych osobowych, w tym znacznie poszerzoną definicję możliwości identyfikacji osoby, której dotyczy ochrona. Wzrastają również prawa osób, których dane są przetwarzane (m.in. prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia danych, prawo do bycia zapomnianym). Zostają ściśle określone zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, a na administratorów i inspektorów danych osobowych nakładane są liczne obowiązki związane z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych.

Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu „Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne”

Szkolenie skierowane jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz do jednostek zarządzających zasobami komunalnymi.


20 marca – Poznań (Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79A)


Koszt: 280 zł + VAT (23%)

W cenie: obszerne materiały w formie papierowej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy.
Szkolenia odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Program szkolenia
Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne

1.    Wprowadzenie do RODO – definicje i wyjaśnienia
a)    aktualny stan prawny;
b)    RODO – kto, kiedy i po co?
c)    dyrektywa, a rozporządzenie; relacja RODO do aktów prawa krajowego (uodo);
d)    kogo obowiązuje RODO?

2.    Kluczowe zasady RODO
a)    definicja danych osobowych;
b)    mechanizmy przetwarzania danych;
c)    zasada: legalizmu, celowości, minimalizmu, adekwatności, ochrony prywatności (privacy by design), zasada domyślnej ochrony prywatności (privacy by default), zasada ważenia wartości.

3.    Nowelizacja uodo, jej znaczenie i relacja z RODO

4.    Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

4.1. Audyt (przegląd i analiza zasobów)
a)    struktura organizacji;
b)    rodzaj przetwarzanych danych osobowych i sposób ich przetwarzania;
c)    inwentaryzacja procesów związanych z przetwarzaniem informacji;
d)    inwentaryzacja zasobów wykorzystywanych przez procesy przetwarzania informacji.

4.2. Zabezpieczenie danych - organizacyjne, fizyczne i informatyczne
4.3. Identyfikacja zagrożeń
a)    analiza i zarządzanie ryzykiem;
b)    monitorowanie systemu przetwarzania;
c)    wykrywanie podatności;
d)    zarządzanie incydentami.

5.    Prawa jednostki w RODO
a)    prawo do sprzeciwu;prawo do przeniesienia danych;prawo do bycia zapomnianym;prawo do niepodlegania profilowaniu;prawo do odszkodowania;
b)    zasada przejrzystości;
c)    wnoszenie skarg.

6.    Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
a)    polityka bezpieczeństwa;
b)    instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
c)    rejestr czynności przetwarzania danych oraz ewidencja osób upoważnionych do ich przetwarzania.

7.    Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
a)    obowiązek zgłaszania incydentów;
b)    sankcje i zasady kontroli.

8.    Umowa powierzenia przetwarzania danych
a)    zakres i treść umowy z procesorem;
b)    obowiązki procesora;
c)    odpowiedzialność procesora, a odpowiedzialność administratora danych.

9.    Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący:

Piotr Brogowski (Warszawa), Tomasz Lewandowski (Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań)

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Dodatkowe informacje:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 781 121 921

Wspólnoty mieszkaniowe decydują się na wynajem lokali. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, dostarczające wielu korzyści, nie tylko finansowych. Część najemców decyduje się na modernizację lokalu. Kiedy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów?

Wynajem lokali użytkowych należącej do wspólnoty mieszkaniowej to już powszechna praktyka. W większości przypadków obowiązki przeprowadzenia procesu najmu spoczywają na zarządcach. Część lokali, szczególnie tych nowych, nie wymaga dodatkowych nakładów. Są one w zupełności przystosowane do użytkowania. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której najemca, np. firma gastronomiczna, będzie musiał zaadaptować lokal pod swoją działalność. Jak wtedy rozliczyć koszty? Kto powinien je ponieść wspólnota czy najemca?

Nakłady to środki własne przeznaczone na utrzymanie lub ulepszenie cudzej rzeczy. Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje nakładów: konieczne, ulepszajace oraz drobne. Dodatkowo orzecznictwo dopuszcza posługiwania się czwartym rodzajem nakładów – tzw. zbytkowych.

Dobry początek

Jeżeli wspólnota jest dopiero na początkowym etapie najmu, powinna zadbać o kilka podstawowych kwestii. Zgodnie z art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego powinna wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby strony porozumiały się co do innego, gorszego stanu rzeczy, w jakim zostanie ona wydana. Najemca będzie miał wówczas możliwość większej ingerencji w doprowadzeniu lokalu do użytku. Ważne jest, aby strony sporządziły protokół zdawczo-odbiorczy przy wydaniu lokalu, uzupełniły opis jego stanu technicznego oraz udokumentowały fotograficznie stan wyposażenia. Ograniczy to ewentualne roszczenia oraz wyznaczy odnośnik do klasyfikacji rodzajów nakładów.

Rodzaje nakładów

W myśl art. 663 Kodeksu cywilnego nakładami koniecznymi są wszelkie wydatki, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku. Możemy zaliczyć do nich naprawy, remonty, konserwacje, składki na ubezpieczenie, daniny publiczne.

Warto rozróżnić pojęcie nakładów koniecznych od drobnych nakładów. Przede wszystkim drobne nakłady obciążają najemcę. Związane są zwykłym używaniem rzeczy, możemy do nich zaliczyć drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Trzecim rodzajem nakładów są ulepszenia. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2008 r. (sygn. akt V CSK 418/07) są to dokonane przez najemcę nakłady, które w chwili wydania rzeczy wynajmującemu zwiększają jej wartość lub użyteczność. Zwiększają również osiągane z rzeczy pożytki i dochody. Nakłady zbytkowe nadają nieruchomości wyglądu lub charakteru odpowiadającego szczególnemu upodobaniu tego, kto ich dokonuje. Są stosunkowo proste do definiowania, ponieważ zazwyczaj służą celom luksusu. W znaczący sposób zwiększają wartość przedmiotu najmu. Z punktu widzenia przyszłego właściciela nieruchomości mogą być zupełnie zbyteczne, a nawet nawet całkowicie sprzeczne z jego gustem i upodobaniami. (...)

 

Autor: Mateusz Górski

Cały tekst dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

 

Kto powinien odprowadzić podatek VAT za montaż instalacji domofonowej – wspólnota czy firma wykonująca instalację? Kiedy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem za takie prace?

Wspólnota mieszkaniowa, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT zleciła firmie A. dostawę i montaż instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych. Firma A. również jest podatnikiem VAT czynnym. Montaż instalacji domofonowej zlecony został na prośbę mieszkańców – członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy zostali obciążeni jednorazowo całkowitym kosztem montażu domofonów.

Faktura z odwrotnym obciążeniem

Firma montująca instalację domofonową obciąża wspólnotę mieszkaniowa fakturą. Do ceny jednostkowej netto za każde mieszkanie dolicza 8% podatek VAT. Wspólnota natomiast obciąża mieszkańców wartością brutto. Czy firma wykonująca montaż instalacji domofonowej powinna zatem wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem i VAT należny powinna odprowadzić wspólnota?

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadku wymienionym m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, usługodawca nie rozlicza podatku należnego (zob. art. 17 ust. 2 ustawy o VAT).

Art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT wprowadza mechanizm polegający na przeniesieniu obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług na podatnika, na rzecz którego wykonana została ściśle określona usługa (usługi). Oznacza to, że nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług.

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Cały tekst dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

 

 

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe: przedsiębiorców, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, osób prawnych, osób ustawowych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, TBS-ów, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

RODO oznacza diametralną zmianę podejścia do ochrony danych osobowych. Każdy podmiot gromadzący i przetwarzający takie dane będzie miał obowiązek aktywnego zabiegania o ochronę prywatności na każdym etapie przetwarzania oraz na każdym etapie projektowania procesów przetwarzania. RODO wprowadza nową definicję danych osobowych, w tym znacznie poszerzoną definicję możliwości identyfikacji osoby, której dotyczy ochrona. Wzrastają również prawa osób, których dane są przetwarzane (m.in. prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia danych, prawo do bycia zapomnianym). Zostają ściśle określone zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, a na administratorów i inspektorów danych osobowych nakładane są liczne obowiązki związane z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych.

Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu „Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne”

Szkolenie skierowane jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz do jednostek zarządzających zasobami komunalnymi.


20 marca – Poznań (Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79 A)


Koszt: 280 zł + VAT (23%)

W cenie: obszerne materiały w formie papierowej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy.
Szkolenia odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00.

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Program szkolenia
„Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne.”

1.    Wprowadzenie do RODO – definicje i wyjaśnienia
a)    aktualny stan prawny;
b)    RODO – kto, kiedy i po co?
c)    dyrektywa, a rozporządzenie; relacja RODO do aktów prawa krajowego (uodo);
d)    kogo obowiązuje RODO?

2.    Kluczowe zasady RODO
a)    definicja danych osobowych;
b)    mechanizmy przetwarzania danych;
c)    zasada: legalizmu, celowości, minimalizmu, adekwatności, ochrony prywatności (privacy by design), zasada domyślnej ochrony prywatności (privacy by default), zasada ważenia wartości.

3.    Nowelizacja uodo, jej znaczenie i relacja z RODO

4.    Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

4.1. Audyt (przegląd i analiza zasobów)
a)    struktura organizacji;
b)    rodzaj przetwarzanych danych osobowych i sposób ich przetwarzania;
c)    inwentaryzacja procesów związanych z przetwarzaniem informacji;
d)    inwentaryzacja zasobów wykorzystywanych przez procesy przetwarzania informacji.

4.2. Zabezpieczenie danych - organizacyjne, fizyczne i informatyczne
4.3. Identyfikacja zagrożeń
a)    analiza i zarządzanie ryzykiem;
b)    monitorowanie systemu przetwarzania;
c)    wykrywanie podatności;
d)    zarządzanie incydentami.

5.    Prawa jednostki w RODO
a)    prawo do sprzeciwu;prawo do przeniesienia danych;prawo do bycia zapomnianym;prawo do niepodlegania profilowaniu;prawo do odszkodowania;
b)    zasada przejrzystości;
c)    wnoszenie skarg.

6.    Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
a)    polityka bezpieczeństwa;
b)    instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
c)    rejestr czynności przetwarzania danych oraz ewidencja osób upoważnionych do ich przetwarzania.

7.    Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
a)    obowiązek zgłaszania incydentów;
b)    sankcje i zasady kontroli.

8.    Umowa powierzenia przetwarzania danych
a)    zakres i treść umowy z procesorem;
b)    obowiązki procesora;
c)    odpowiedzialność procesora, a odpowiedzialność administratora danych.

9.    Sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący:
Piotr Brogowski (Warszawa), Tomasz Lewandowski (Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań)


POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Dodatkowe informacje:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 781 121 921

Bądź gotowy na wejście RODO

25 maja 2018 r. obowiązywać zacznie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jak zarządcy nieruchomości powinni przygotować się na wejście w życie RODO? Jakie dane będą mogły gromadzić i wykorzystywać wspólnoty mieszkaniowe?

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, znane pod akronimami: polskim – RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) lub angielskim – GDPR (General Data Protection Regulation).

Zakres tego aktu, który rewolucjonizuje całe podejście do ochrony prywatności, jest tak szeroki, że jego wdrożenie będzie najprawdopodobniej jednym z najpoważniejszych wyzwań w zakresie dostosowania się do otoczenia prawnego od momentu wejścia Polski do UE. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że RODO wymaga wprowadzenia zmian w 130 ustawach. Natomiast zgodnie z wynikami badań ośrodka analitycznego IDC, w 2018 roku 34% wszystkich wydatków na bezpieczeństwo IT w Europie będzie związanych z koniecznością adaptacji systemów i procesów do nowych wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

RODO jest tematem niesłychanie nośnym, od wielu miesięcy obecnym w środkach masowego przekazu, prasie branżowej i mediach społecznościowych. Tematyce RODO w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości można by poświęcić nie jeden artykuł, ale niejeden numer „Wspólnoty Mieszkaniowej”. W prezentowanym artykule ograniczymy się jedynie do wybranych zagadnień, a przede wszystkim postaramy się sprostować kilka rozpowszechnionych, acz błędnych poglądów związanych z nowymi przepisami. (...)

 

Zapraszamy na szkolenie „Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne”.

 

Masz problem z wdrożeniem RODO? Napisz do „Wspólnoty Mieszkaniowej”
Na pytania Czytelników dotyczące wdrożenia RODO we wspólnotach mieszkaniowych będziemy odpowiadać na łamach naszego miesięcznika. Prosimy o przesyłanie pytań na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autor artykułu: Piotr Brogowski

Cały artykuł dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

Prezentowany system sterowania bramą, furtką szlabanem za pomocą telefonu doskonale sprawdza się na terenie małych i rozległych obszarowo osiedli, gdzie brak zasięgu pilota uniemożliwia otwieranie bramy z lokalu mieszkalnego lub usytuowana blisko ruchliwej ulicy brama musi być otwierana dużo wcześniej, aby uniknąć korków na ulicy. Zdalne, samodzielne, natychmiastowe zarządzanie listą uprawnionych przez administratora osiedla (poprzez bezpłatną aplikację na telefon lub proste SMS-y) redukuje koszty nieustającego zakupu pilotów, serwisu oraz eliminuje kłopoty z ich dystrybucją i użytkowaniem.

 

Proste i bezpłatne dla użytkownika

iGATE2 instalujemy w automatyce bramy i wyposażamy w kartę SIM dowolnego operatora gsm. Do jego nieulotnej pamięci wprowadzamy listę numerów telefonów mieszkańców (gsm lub stacjonarnych, maks. 2000 numerów) uprawnionych do otwierania bramy. Uprawniony użytkownik otwiera bramę wykonując na numer telefonu „naszej bramy” bezpłatnego zwiastuna połączenia, potocznie zwanego „clip-em”, „strzałką, „sygnałkiem”. Korzystamy ze smartfonów, bądź klasycznych aparatów gsm z klawiaturą a nawet telefonów stacjonarnych. Bezpłatna aplikacja iGATE SMART daje wygodę w sterowaniu nawet sześcioma bramami. Każde sterowanie jest bezpłatne – do połączenia nie dochodzi – iGATE2 odrzuca połączenie i natychmiast otwiera bramę. Numer „obcy” bramy nie otworzy.

 

Globalny zasięg sterowania, współpraca z każdą automatyką

Sterowanie bramą dostępne jest z każdego miejsca, w którym nasz telefon jest w zasięgu sieci operatora komórkowego. Bramę otwieramy, siedząc w samochodzie z dowolnej odległości od posesji, będąc w mieszkaniu, garażu, ogrodzie bądź… w pracy! iGATE2 podłączymy do każdej automatyki.

 

Obsługa do 2000 mieszkańców

Lista numerów uprawnionych mieszkańców może zawierać do 2000 pozycji to wystarczające nawet na bardzo duże osiedla.

 

Administrator osiedla zdalnie zarządza listą uprawnionych

Zarządzanie (dodawanie/usuwanie) numerami telefonów uprawnionych umożliwia intuicyjna, bezpłatna aplikacja iGATE SMART przeznaczona dla smartfonów z systemami Android i iOS (do pobrania ze sklepów z aplikacjami). W przypadku nie posługiwania się smartfonem, zarządzać listą możemy za pomocą komend SMS, wysyłanych z tradycyjnego aparatu. Tylko uprawniony administrator może dokonywać zmian na liście numerów. Ułatwieniem w konfiguracji urządzenia jest również bezpłatny program komputerowy dla komputerów z systemem Windows.

 

 

Niski koszt inwestycji i pomijalny koszt eksploatacji

Koszt wdrożenia i eksploatacji systemu jest wielokrotnie niższy od systemu radiowych pilotów. Na przykład: osiedle 100 mieszkań zazwyczaj potrzebuje ok. 250–300 pilotów o wartości ok. 80 zł/każdy, co daje sumę min. ok. 20.000 zł!!! Wdrożenie systemu iGATE2 to ok. 1/10 tej wartości niezależnie od liczby użytkowników!!! Koszty bieżącej eksploatacji to jedynie utrzymanie w aktywności dowolnej karty SIM zainstalowanej w sterowniku (np. 10 zł/rok – oferta prepaid jednego z operatorów gsm). W przypadku samodzielnego zarządzania listą uprawnionych koszty serwisu i obsługi pilotów przestają istnieć.

 

Produkujemy w Polsce

iGATE2 został opracowany przez naszych inżynierów i produkowany jest w kraju od ponad pięciu lat. Niezawodnie, może pracować w temperaturze -30 – +60oC. Jest eksportowany do krajów UE. Szczegółowe informacje dostępne są na www.igate.pl. Współpracujemy z firmami instalatorskimi z całego kraju. Zapraszamy administratorów osiedli, developerów, instalatorów oraz właścicieli prywatnych posesji.

 

KOMPO

Tel. +48 607 89 39 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.igate.pl

 

 

O jakości systemów ociepleń decydują trzy czynniki: termoizolacyjność, trwałość i atrakcyjność elewacji. Caparol od 50 lat pracuje nad udoskonaleniem technologii i receptur produktowych. Nasi eksperci przeprowadzają liczne badania, testy, poznają oczekiwania profesjonalistów. Wszystko po to, by naszym klientom oferować trwałe, piękne i pewne systemy ociepleń.

Capatect CLASSIC najlepszy w swojej klasie

Trwały, pewny i niezwykle efektywny System Capatect CLASSIC to rozwiązanie elewacyjne – najlepsze w swojej klasie. Żaden inny system ociepleń w tym segmencie nie daje większej pewności niż wypróbowany na milionach metrów kwadratowych na całym świecie system marki Caparol. Caparol to pionier w ociepleniach elewacji w Niemczech – użytkownicy na całym świecie zaufali kompetencji, doświadczeniu i znakomitej jakości produktów Caparol. System ociepleń to niezwykle efektywne rozwiązanie doskonale chroniące ściany budynku dzięki kombinacji mineralnego zbrojenia (mineralnej warstwy zbrojonej) i tynku. Znakomite rozwiązanie zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i dla dużych inwestycji.

Capatect CLASSIC Najlepszy w swojej klasie:

  • 10 lat gwarancji
  • Szerokie możliwości aranżacyjne
  • Rozwiązania dla domów jednorodzinnych i dużych inwestycji
  • Możliwości aranżacji nowoczesnymi technikami dekoracyjnymi
  • Bogata paleta kolorów
  • Wysoka odporność elewacji na warunki atmosferyczne
  • Głębokie i trwałe kolory

Energooszczędne rozwiązanie – niekwestionowana opłacalność

Większość ciepła uchodzi przez ściany zewnętrzne budynku. Praktyczne doświadczenie wskazuje, że ocieplenie elewacji systemem Capatect CLASSIC prowadzi do znacznych oszczędności kosztów ogrzewania – o 40%, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Solidne ocieplenie elewacji wyraźnie zmniejsza koszty ogrzewania ponoszone przez właścicieli i mieszkańców zimą, a latem chroni przed uciążliwymi wysokimi temperaturami. Ponadto dobrze ocieplone ściany budynku zapewniają wyższy komfort cieplny mieszkania.

Trwałe rozwiązanie systemowe

Budowa domu jednorodzinnego czy budynku wielorodzinnego jest zawsze inwestycją długoterminową. Ważne jest więc zastosowanie systemu wysokiej jakości, systemu wypróbowanego i trwałego gwarantującego optymalny rezultat. Capatect CLASSIC spełnia istotnie wyższe standardy jakościowe niż jakiekolwiek tradycyjne rozwiązanie w tej klasie ociepleń. Tę decydującą przewagę buduje ponad 50 lat doświadczeń firmy Caparol, wiele milionów metrów kwadratowych ocieplonych elewacji i intensywne prace badawczo-rozwojowe.

Aranżacja elewacji z marką Caparol

Aranżacja elewacji – materiał i kolor – decydują o wyglądzie i charakterze domu. Bogaty wybór technik dekoracyjnych Caparol pozwala zrealizować nawet najbardziej wyszukane projekty zarówno dużych inwestycji, jak i domów jednorodzinnych. Dekoracyjne elewacje mogą mieć różnorodną strukturę – gładką lub szorstką, twardą lub miękką, matową czy też z połyskiem. Klasyczne elewacje wymagają zastosowania tradycyjnych materiałów i kolorów. Są pełne różnych odcieni: jasne i ciemne, nasycone i pastelowe. Z kolei nowoczesne budynki mogą być wykończone materiałami bardziej innowacyjnymi, będącymi w ofercie technik dekoracyjnych na elewację. System Capatect CLASSIC oferuje wiele oryginalnych technik dekoracyjnych nadających elewacji domu indywidualny wygląd.

 

 

Czy możliwa jest refaktura podatku od nieruchomości na najemców lokalu użytkowego, jeżeli wynajmującym jest wspólnota mieszkaniowa, bo lokal należy do części wspólnej nieruchomości?

Na wstępie należy wyjaśnić, że w świetle definicji podatku zawartej w art. 6 ordynacji podatkowej, organy podatkowe przyjmują, iż podatek od nieruchomości jest świadczeniem pieniężnym nieekwiwalentnym (w zamian za wpłacony podatek od nieruchomości podatnikowi nie przysługuje wzajemne świadczenie ze strony gminy), a zatem nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. W efekcie nie podlega „refakturowaniu”. Podatek ten ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem, a nie obrotem uzyskiwanym z tytułu posiadania nieruchomości. Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości ciąży na wynajmującym jako właścicielu i nie może być w drodze umowy przeniesione na osobę dzierżawcy ze skutkiem zwalniającym wydzierżawiającego z obowiązku podatkowego.

Podstawy prawne

Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 ordynacji podatkowej).

Zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;

3) użytkownikami wieczystymi gruntów;

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym (art. 3 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4a i 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (DzU z 2015 r. poz. 1892), ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej (art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych). (...)

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Cały tekst ukazał się w numerze 9/2017

Optymalizacja kosztów utrzymania wspólnoty mieszkaniowej to zawsze jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed zarządcami. Szukając oszczędności, należy przyjrzeć się współpracy ze zleceniobiorcami. Warto zwrócić uwagę na wynagrodzenie za tzw. gotowość do pracy oraz sposób i czas ewidencjonowania zleceń.

Od nowelizacji ustawy z 22 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę minęło już sporo czasu, to nadal zarządcy nieruchomości muszą się mierzyć z jej skutkami. Wzrost wynagrodzenia dla pracowników wpływa w bezpośredni sposób na podniesienie wysokości czynszu, a co za tym idzie, mieszkańcy nieruchomości dokładniej przyglądają się pracy zarządców. Warto więc przeanalizować umowy wspólnoty zawierające klauzulę tzw. gotowości do pracy. Dotyczy to zarówno zleceń zawartych z firmami świadczącymi usługi odśnieżania, technicznego utrzymania nieruchomości, jak również kancelariami zajmującymi się obsługą prawną. Jeżeli zarządca będzie zmuszony skorzystać z usług zleceniobiorcy, jak powinien ustalić liczbę godzin wykonanego zlecenia lub świadczonych usług?

Przykład z Głogowa

Problemy z tzw. gotowością do pracy przewijają się w polskiej judykaturze od dawna. Ostatnio  tego typu sprawa znalazła swój finał w Sądzie Najwyższym (sygn. akt: V CSK 433/16). Jedno z przedsiębiorstw wygrało zamówienia publiczne dotyczące odśnieżania ulic i chodników. W umowie pomiędzy Gminą Miejską Głogów a Głogowskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Sp. z o.o. precyzyjnie określono stawki za poszczególne prace, za które wykonawca mógł otrzymać do 450 tys. zł w sezonie. Jednocześnie umowa przewidywała ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości 50 tys. zł za miesiąc tzw. dyżuru dyspozycyjnego, czyli gotowość do pracy w okresie od 1 listopada do połowy kwietnia.

Miasto, chcąc zabezpieczyć się na wypadek bezśnieżnej zimy, zastrzegło sobie prawo zmiany terminów rozpoczęcia oraz zakończenia dyżurów. W 2014 r. korzystając z powyższej klauzuli odwołało dyżur odmawiając zapłaty 50 tys. zł. Spółka wystąpiła z roszczeniem o wypłatę należnego wynagrodzenia. Sąd I instancji zasądził żądaną kwotę, argumentując swoją decyzję faktem, że wynagrodzenie należy się za samą gotowość do wykonania prac, a ustalony w umowie ryczałt stanowi należne wynagrodzenie. Następnie sąd II instancji uwzględnił apelację miasta wskazując, że zastrzeżone prawo przesunięcia skrajnych terminów dyżuru nie odbierało miastu prawa do zmiany okresu zakontraktowanej gotowości.

Sąd Najwyższy przychylił się do skargi przedsiębiorstwa i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy i przeanalizowanie postanowień umowy w kontekście całości zamówienia, a nie tylko jej literalnego brzmienia. (...)

 

Autor: Mateusz Górski

Cały tekst ukazał się w numerze 9/2017

Katowice są przyjazne pod wieloma aspektami. Punkt wyjścia to dobrze płatne miejsca pracy. Drugim filarem działań Katowic jest zapewnianie szerokiej oferty mieszkaniowej, trzecim są elementy zapewniające wysoką jakość życia.

 – Nasi mieszkańcy doceniają bardzo wysoką jakość życia w Katowicach. Bogata oferta rozrywkowa, międzynarodowe festiwale muzyczne, wydarzenia sportowe na Spodku, setki imprez plenerowych czy świetne koncerty w NOSPR pozwalają każdemu znaleźć coś dla siebie. Katowiczanie kochają parki i lasy stanowiące połowę powierzchni miasta. W sercu Śląska można popływać kajakiem, skorzystać z największej w województwie sieci wypożyczalni rowerów lub zwiedzić imponującą Strefę Kultury, która przyciąga gości z całej Europy. W Katowicach łatwo znaleźć pracę, mieszkania są tańsze niż w innych dużych miastach, co roku powstają dla dzieci nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, ruszają także ważne inwestycje, np. budowa trzech basenów czy czterech centrów przesiadkowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pracuj w Katowicach

Katowice bardzo sprawnie przyciągają inwestorów, np. takich jak IBM, którzy oferują pracę w sektorach nowoczesnych usług biznesowych. Dzięki temu poziom bezrobocia zajmuje drugie najniższe miejsce w całej Polsce, wynosi niespełna 3%. Stały i pewny dochód gwarantuje mieszkańcom stabilizację.

Mieszkaj w Katowicach

Oferta mieszkaniowa Katowic jest rozbudowana – każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Dla studentów przygotowane są oferty akademików akademickich oraz prywatnych. Zachętą do pozostania w mieście dla absolwentów staje się program Mieszkanie Plus, w którym powstanie w Katowicach około 1000 nowych mieszkań. Cały czas powstają także nowe lokale w formule TBS, dużą popularnością cieszy się nasz program „mieszkanie za remont”. Co ważne – w porównaniu do innych dużych miast w Polsce – lokale są w Katowicach znacznie tańsze.

 Rozrywka w Katowicach

Dziś mówi się o modzie na Katowice. Miasto w ostatnich latach intensywnie inwestuje, czego efektem jest Strefa Kultury oraz przebudowany Rynek. Katowice poważnie traktuje tzw. przemysł czasu wolnego. Mieszkańcy, a także goście z regionu i całej Polski, chętnie wybierają się na duże wydarzenia sportowe – takie jak np. Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej, Mistrzostwa Świata w grach komputerowych – Intel Extreme Masters i siatkarskie mecze z udziałem reprezentacji Polski. Dużą popularnością cieszą się katowickie festiwale, takie jak Tauron Nowa Muzyka czy OFF Festival, a katowicki NOSPR bije rekordy popularności. Pod koniec 2015 roku Katowice za całokształt swoich działań otrzymały prestiżowy tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w Dziedzinie Muzyki – jako jedno z kilkunastu miast w Europie i jedyne w Polsce. Uzupełnieniem bogatej oferty wydarzeń są propozycje rekreacji na licznych terenach zielonych – w lasach i parkach, które stanowią blisko połowę powierzchni miasta. W stolicy ponad 2 milionowej metropolii można popływać kajakiem w Dolinie Trzech Stawów czy pojeździć rowerem po ponad 140 km tras rowerowych.

Strona 1 z 19

Zapisz sie do newslettera