Wspólnota Mieszkaniowa

Szanowny Kliencie,

z dniem 25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z tym chcemy Cię poinformować o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konduktorskiej 18 lok. 7, 00-775 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000069503, NIP 526-025-01-10, REGON 006375209, o kapitale zakładowym w wysokości 515 000 zł (dalej Municipium).

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Oto adres wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

Piotr Brogowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych - Municipium, ul. Konduktorska 18 lok 7, 00-775 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je na jeden lub więcej z poniższych sposobów:

- podczas składania przez Ciebie zamówienia na zakup prenumeraty naszych czasopism, na zakup naszych książek lub innych świadczonych przez nas usług

- podczas zgłoszenia przez Ciebie udziału w organizowanej przez nas konferencji,

- przekazałeś/aś je nam w inny sposób i wyraziłeś/aś zgodę na ich przetwarzanie,

- uzyskaliśmy je z powszechnie dostępnego źródła.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Municipium?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z jednego lub kilku poniższych powodów:

1. Jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

- umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z zakupionych u nas produktów, w tym dokonywania transakcji za zamówione produkty i ich dostawę, a także – jeżeli korzystasz z tych produktów – w celu zapewnienia możliwości uczestnictwa w konferencjach i szkoleniach;

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub na adres e-mail);

- kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

2. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

3. W celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Municipium, którym jest:

- prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Municipium, lub (w przypadku gdy otrzymaliśmy od Ciebie taką zgodę) usług bądź towarów osób trzecich;

- kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;

- obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

- prowadzenie analiz statystycznych;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli wyraziłeś na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

- zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

- organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;            

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś lub poprzez kontakt na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon kontaktowy, niekiedy także data urodzenia, stanowisko i miejsce pracy oraz login.

W celach marketingowych możemy niekiedy także przetwarzać dane twojego stanowiska pracy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Municipium w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualnych skarg dotyczących tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi pytaniami lub informacjami o przyczynach skargi na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić przetwarzaniu Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

- Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego,

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług, w tym usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę naszych serwerów oraz dostarczenie produktów bezpośrednio do Ciebie. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Municipium zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

WDROŻENIE MONITORINGU WIZYJNEGO WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ W ŚWIETLE RODO
WZÓR REGULAMINU STOSOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO – SZCZEGÓŁOWE ZAPISY

Wykładowca: Piotr Brogowski

21 czerwca 2018 r. Warszawa (Centrum Konferencyjne "Wilcza", ul. Wilcza 9)
Szkolenie odbywać się będzie w godz. 10.00 - 15.00.
 
Koszt: 280 zł + 23% VAT (344,40 zł brutto)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Bardzo wiele wspólnot wdraża na swoim terenie systemy monitoringu wizyjnego. Często systemy takie są obsługiwane na zlecenie przez np. agencje ochrony. Nowe regulacje prawne, a przede wszystkim RODO, bardzo istotnie podnoszą wymogi związane z zabezpieczeniem danych osobowych. W myśl RODO wolno nam przetwarzać dane osobowe tylko wówczas, jeśli potrafimy wskazać i obronić podstawę prawną dla każdego rodzaju danych i każdego celu, w jakim są one przetwarzane.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 5 lipca 2012 r., sygn. akt I ACa 4/12, wskazał, że kwestia dostępu do nagrań z monitoringu – które zawierają dane osobowe o charakterze obrazowym – powinna, jako  zalecane rozwiązanie, być przez wspólnotę ustalona w regulaminie.
Nagrania z monitoringu, jeśli są zapisywane, zawierają dane osobowe i powinny być chronione zgodnie z RODO. A zatem, zgodnie z zasadą adekwatności, celowości i minimalizmu, dane te powinny być udostępniane tylko w przypadku istotnej potrzeby i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, co, zgodnie z zasadą weryfikowalności, powinno być udokumentowane.
Czy jesteśmy w stanie to zrobić w przypadku monitoringu? Niniejsze szkolenie dostarczy Państwu niezbędnej wiedzy w tym zakresie i umożliwi dostosowanie się do obowiązujących zasad prawnych.
WAŻNE! Uczestnicy szkolenia otrzymają  przykładowy wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego.

PROGRAM
1. Monitoring we wspólnocie:
- legalny, czy nie – aktualny stan prawny z uwzględnieniem doktryny, orzecznictwa, RODO i nowej ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
- warunki uznania sytemu monitoringu za działający zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Instalacja monitoringu: decyzja wspólnoty, czy zarządu/zarządcy? Z jakich funduszy powinna być finansowana taka inwestycja?
3. Czy dane z monitoringu są, a jeśli tak, to pod jakimi warunkami, danymi osobowymi? Czy dane te tworzą zbiór danych i jakie to ma znaczenie?
4. Czy instalacja kamer nie narusza dóbr osobistych osób, których wizerunek jest rejestrowany?
5. Czy wspólnota lub zarządca mogą się spotkać z roszczeniami z tego tytułu? Jak się przed nimi bronić?
6. Przetwarzanie danych osobowych pochodzących z systemu monitoringu:
- podstawa prawna,
- obowiązki podmiotu stosującego monitoring,
- techniczne i organizacyjne zabezpieczenie system monitoringu i danych w nim przetwarzanych,
- komu i w jakich okolicznościach można udostępniać nagrania z monitoringu.
7. Dlaczego wspólnota powinna przyjąć regulamin stosowania monitoringu wizyjnego:
- zasady tworzenia regulaminu i redagowania treści zapisów, 
- praktyczne skutki wdrożenia regulaminu.
8. Czy wykorzystywanie monitoringu wiąże się z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji, a jeśli tak to jakiej?
9. Powierzenie przetwarzana danych z monitoringu - obowiązki i odpowiedzialność administratora i procesora.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

 

Instalacja wodna bez osadów

Godło Najwyższa Jakość QI dla magnetyzerów Ecomag®

Drogiej instalacji i urządzeniom wewnątrz budynków mieszkalnych zagrażają osady wytrącające się z wody. Są one przyczyną jej wtórnego zanieczyszczenia i znacznego pogorszenia jakości, jak również strat energii przy podgrzewaniu i tłoczeniu. Powstają w instalacjach wykonanych z tworzywa, stali i miedzi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorstwa wodociągowe odpowiadają za jakość wody do głównego wodomierza. Za tym wodomierzem rozpoczyna się instalacja wewnętrzna, za którą odpowiedzialny jest zarządca lub właściciel budynku.

Są dwie podstawowe metody jej ochrony przed osadami:

  • Zastosowanie magnetyzerów np. typu Ecomag®
  • Zmiękczanie wody za pomocą soli (NaCl) dostarczanej w workach. Metoda ta wymaga również energii elektrycznej, wody traconej na płukanie złoża i serwisowania. Niezbędne dla zdrowia, wg SANEPIDów dbających o nasze zdrowie, duże ilości wapnia i magnezu są zastępowane w wodzie przez sód i niepotrzebnie usuwane do kanalizacji. Niepokojące jest to, co w 2014 r. opisała Polska Agencja Prasowa: „(...) mała ilość wapnia w wodzie może być przyczyną raka jelita grubego”.

    Czym wyróżniają się Ecomagi®, które otrzymały Godło Najwyższa Jakość QI przyznane m.in. przez państwowe instytucje, takie jak Polski Komitet Normalizacji?
  1. Skutecznie rozpuszczają stare i blokują powstanie nowych osadów. Potwierdziły to kilkumiesięczne badania Centralnego Ośrodka Badań i Rozwoju Techniki Instalacyjnej INSTAL, jak również wspólnoty i spółdzielnie z całego kraju, w których magnetyzery są zamontowane od kilkunastu lat.
  2. Są nakładkowe i bezprądowe. Montaż nie wymaga spuszczania wody z instalacji i trwa kilka minut.
  3. Bezpieczne. Otrzymały po raz trzeci ATEST HIGIENICZNY Państwowego Zakładu Higieny „do stosowania na wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi”, opinie Urzędu Techniczne i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
  4. Bezobsługowe. Posiadają 7-letnią gwarancję i konkurencyjne ceny.


W budynku wielorodzinnym montowane są na przyłączu wody zimnej za głównym wodomierzem i na ciepłej użytkowej za wymiennikiem lub zasobnikiem.

Typ magnetyzera Ecomag® zależy od średnicy instalacji, a ilość pierścieni od liczby mieszkań/ zużycia wody i jej twardości. Zakres średnic od DN ½” do DN 14”.

Więcej informacji o referencjach na stronie akra.pl. 

Opinie SANEPIDÓW n/t wpływu minerałów w wodzie na zdrowie w dziale BLOG.

Zapraszamy do oszczędzania.

 
Akra Sp. z o.o.
Oszczędność paliwa i energii

tel. 22 858 34 04
akra.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa” zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu:

Umowy o zarządzanie nieruchomością mieszkaniową
Treść, zawieranie, wykonywanie i ocena. Praktyczne aspekty postępowania


Szkolenie skierowane jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz do jednostek zarządzających zasobami komunalnymi.

25 kwietnia 2018 r. – Warszawa (SCSK „Żurawia”, ul. Żurawia 47)
Szkolenia odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00.

Koszt: 250 zł + 23% VAT (307,50 zł brutto)

W cenie: obszerne materiały w formie papierowej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy.
 
Program szkolenia:
1. Istota umowy i jej rola w obszarze świadczenia usług zarządzania nieruchomościami. 
2. Podstawowe elementy umowy i redakcja jej treści, rekomendacje układu i przydatnych rozwiązań.
3. Szczególne wymagania co do formy umowy.
4. Zarządca a wspólnota mieszkaniowa - symetria praw i obowiązków dla stron umowy.
5. Kary umowne i ryzyka z nimi związane.
6. Szczególne klauzule umowne i ich skuteczność.
7. Swoboda zawierania umów, a skutki czynności prawnych i niedozwolone klauzule umowne.
8. Techniki negocjacyjne postanowień umownych.
9. Ryzyka i nieprawidłowości w wykonywaniu umowy.
10. Sesja pytań i odpowiedzi


Prowadzący:
Piotr Zabrzyjewski - autor licznych publikacji we „Wspólnocie Mieszkaniowej”, znany jako Piotr M. Ochman. Posiada 25-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rynku nieruchomości (utrzymanie, obrót, regulacje stanów prawnych), z czego ostatnie 10 lat w obszarze zarządzania nieruchomościami. W trakcie praktyki zawodowej redagował, analizował, negocjował i interpretował dziesiątki różnych umów, zarówno po stronie wykonawcy, jak też zamawiającego, w tym w szczególności umów o zarządzanie nieruchomościami.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA


Dodatkowe informacje:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 242 80 24Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dlatego zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu

Wdrożenie RODO część II Aspekty praktyczne
Dokumentacja, identyfikacja i mapowanie danych, Szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania oraz zasady powierzenia i przetwarzania danych

Spotkanie to jest kontynuacją szkoleń mających miejsce w styczniu, lutym i marcu bieżącego roku w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu. Koncentruje się na wybranych problemach ochrony danych osobowych w zasobach wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Nacisk położony jest na aspekty praktyczne postępowania z danymi i dokumentację czynności. Istotna część szkolenia poświęcona zostanie odpowiedziom na pytania uczestników.

10 maja 2018 r. – Warszawa (SCSK „Żurawia”, ul. Żurawia 47)
Szkolenia odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00


Koszt: 280 zł + 23% VAT (344,40 zł brutto)

W cenie: obszerne materiały w formie papierowej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy.
 
Program szkolenia:
1. Dokumentacja RODO
a) rejestr czynności przetwarzania
b) raport z oceny skutków dla ochrony danych
c) polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarzadzania systemem IT – czy nadal trzeba je mieć?
d) upoważnienia do przetwarzania, ewidencja upoważnień, rejestr incydentów
2. Sześć kroków do rozpoznania środowiska przetwarzania danych osobowych
a) identyfikacja i mapowanie danych
b) określenie niezbędności i proporcjonalności przetwarzania
c) zdefiniowanie podstaw prawnych przetwarzania – jakje właściwie rozpoznawać i kiedy stosować?
d) określenie ryzyk
e) zdefiniowanie zagrożeń
f) analiza możliwości minimalizacji zagrożeń
3. Neutralność technologiczna RODO – jak ją rozumieć i jakie skutki ona rodzi?
a) anonimizacja – jak i kiedy?
b) pseudonimizacja – jak i kiedy?
c) szyfrowanie danych – jak to robić?
4. Jak rozumieć i jak stosować zasady: ochrony prywatności w fazie projektowania (privacy by design), domyślnej ochrony prywatności (privacy by default), podejścia opartego na ryzyku (risk based approach)
5. Szacowanie ryzyka i ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych – jak to przeprowadzić?
6. Powierzenie przetwarzania
a) kto i kiedy jest administratorem, a kto procesorem
b) warunki powierzenia
c) umowa powierzenia – co musi się w niej znaleźć
d) odpowiedzialność administratora, a odpowiedzialność procesora
e) łańcuszek powierzenia
7. Obowiązek powiadamiania – jak się z niego wywiązać?
8. Jakich zasad i pod jakimi warunkami nie musi realizować zarządca i wspólnota?
9. Newralgiczne problemy
a) prawo do zapomnienia – kiedy nie możemy, a kiedy nie musimy się do niego stosować?
b) kwestia usuwania danych z plików księgowych, plików archiwalnych i logów
c) jak realizować prawo do przeniesienia danych; czy zawsze mamy taki obowiązek?
d) wykorzystanie danych w celu innym niż zostały one zebrane
e) przetwarzanie danych w chmurze
f) jak się bronić przed pieniaczem?
10. Sesja pytań i odpowiedzi


Prowadzący:
Piotr Brogowski - od ponad 10 lat członek zarządu właścicielskiego dużej (ponad 230 lokali) wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie. Stale publikuje na łamach miesięcznika „Wspólnota Mieszkaniowa”. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych i praktycznych związanych ze współwłasnością nieruchomości i wspólnotami mieszkaniowymi.

Dodatkowe informacje:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 242 80 24

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODO dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe: przedsiębiorców, niezależnie od wielkości i formy prowadzenia działalności, osób prawnych, osób ustawowych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, TBS-ów, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

RODO oznacza diametralną zmianę podejścia do ochrony danych osobowych. Każdy podmiot gromadzący i przetwarzający takie dane będzie miał obowiązek aktywnego zabiegania o ochronę prywatności na każdym etapie przetwarzania oraz na każdym etapie projektowania procesów przetwarzania. RODO wprowadza nową definicję danych osobowych, w tym znacznie poszerzoną definicję możliwości identyfikacji osoby, której dotyczy ochrona. Wzrastają również prawa osób, których dane są przetwarzane (m.in. prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania i uzupełnienia danych, prawo do bycia zapomnianym). Zostają ściśle określone zasady pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych, a na administratorów i inspektorów danych osobowych nakładane są liczne obowiązki związane z zapewnieniem środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych.

Dlatego zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu „Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne”

Szkolenie skierowane jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz do jednostek zarządzających zasobami komunalnymi.


20 marca – Poznań (Biurowiec Omega, ul. Dąbrowskiego 79A)


Koszt: 280 zł + VAT (23%)

W cenie: obszerne materiały w formie papierowej, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy.
Szkolenia odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00.

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Program szkolenia
Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne

1.    Wprowadzenie do RODO – definicje i wyjaśnienia
a)    aktualny stan prawny;
b)    RODO – kto, kiedy i po co?
c)    dyrektywa, a rozporządzenie; relacja RODO do aktów prawa krajowego (uodo);
d)    kogo obowiązuje RODO?

2.    Kluczowe zasady RODO
a)    definicja danych osobowych;
b)    mechanizmy przetwarzania danych;
c)    zasada: legalizmu, celowości, minimalizmu, adekwatności, ochrony prywatności (privacy by design), zasada domyślnej ochrony prywatności (privacy by default), zasada ważenia wartości.

3.    Nowelizacja uodo, jej znaczenie i relacja z RODO

4.    Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

4.1. Audyt (przegląd i analiza zasobów)
a)    struktura organizacji;
b)    rodzaj przetwarzanych danych osobowych i sposób ich przetwarzania;
c)    inwentaryzacja procesów związanych z przetwarzaniem informacji;
d)    inwentaryzacja zasobów wykorzystywanych przez procesy przetwarzania informacji.

4.2. Zabezpieczenie danych - organizacyjne, fizyczne i informatyczne
4.3. Identyfikacja zagrożeń
a)    analiza i zarządzanie ryzykiem;
b)    monitorowanie systemu przetwarzania;
c)    wykrywanie podatności;
d)    zarządzanie incydentami.

5.    Prawa jednostki w RODO
a)    prawo do sprzeciwu;prawo do przeniesienia danych;prawo do bycia zapomnianym;prawo do niepodlegania profilowaniu;prawo do odszkodowania;
b)    zasada przejrzystości;
c)    wnoszenie skarg.

6.    Dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
a)    polityka bezpieczeństwa;
b)    instrukcja zarządzania systemem informatycznym;
c)    rejestr czynności przetwarzania danych oraz ewidencja osób upoważnionych do ich przetwarzania.

7.    Odpowiedzialność związana z przetwarzaniem danych osobowych
a)    obowiązek zgłaszania incydentów;
b)    sankcje i zasady kontroli.

8.    Umowa powierzenia przetwarzania danych
a)    zakres i treść umowy z procesorem;
b)    obowiązki procesora;
c)    odpowiedzialność procesora, a odpowiedzialność administratora danych.

9.    Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Prowadzący:

Piotr Brogowski (Warszawa), Tomasz Lewandowski (Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań)

 

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Dodatkowe informacje:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 781 121 921

Wspólnoty mieszkaniowe decydują się na wynajem lokali. Jest to rozwiązanie bardzo praktyczne, dostarczające wielu korzyści, nie tylko finansowych. Część najemców decyduje się na modernizację lokalu. Kiedy mogą ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów?

Wynajem lokali użytkowych należącej do wspólnoty mieszkaniowej to już powszechna praktyka. W większości przypadków obowiązki przeprowadzenia procesu najmu spoczywają na zarządcach. Część lokali, szczególnie tych nowych, nie wymaga dodatkowych nakładów. Są one w zupełności przystosowane do użytkowania. Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której najemca, np. firma gastronomiczna, będzie musiał zaadaptować lokal pod swoją działalność. Jak wtedy rozliczyć koszty? Kto powinien je ponieść wspólnota czy najemca?

Nakłady to środki własne przeznaczone na utrzymanie lub ulepszenie cudzej rzeczy. Kodeks cywilny wyróżnia trzy rodzaje nakładów: konieczne, ulepszajace oraz drobne. Dodatkowo orzecznictwo dopuszcza posługiwania się czwartym rodzajem nakładów – tzw. zbytkowych.

Dobry początek

Jeżeli wspólnota jest dopiero na początkowym etapie najmu, powinna zadbać o kilka podstawowych kwestii. Zgodnie z art. 662 § 1 Kodeksu cywilnego powinna wydać najemcy rzecz w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez czas trwania najmu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby strony porozumiały się co do innego, gorszego stanu rzeczy, w jakim zostanie ona wydana. Najemca będzie miał wówczas możliwość większej ingerencji w doprowadzeniu lokalu do użytku. Ważne jest, aby strony sporządziły protokół zdawczo-odbiorczy przy wydaniu lokalu, uzupełniły opis jego stanu technicznego oraz udokumentowały fotograficznie stan wyposażenia. Ograniczy to ewentualne roszczenia oraz wyznaczy odnośnik do klasyfikacji rodzajów nakładów.

Rodzaje nakładów

W myśl art. 663 Kodeksu cywilnego nakładami koniecznymi są wszelkie wydatki, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku. Możemy zaliczyć do nich naprawy, remonty, konserwacje, składki na ubezpieczenie, daniny publiczne.

Warto rozróżnić pojęcie nakładów koniecznych od drobnych nakładów. Przede wszystkim drobne nakłady obciążają najemcę. Związane są zwykłym używaniem rzeczy, możemy do nich zaliczyć drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych, jak również drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania lokalu, dopływu i odpływu wody.

Trzecim rodzajem nakładów są ulepszenia. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 5 marca 2008 r. (sygn. akt V CSK 418/07) są to dokonane przez najemcę nakłady, które w chwili wydania rzeczy wynajmującemu zwiększają jej wartość lub użyteczność. Zwiększają również osiągane z rzeczy pożytki i dochody. Nakłady zbytkowe nadają nieruchomości wyglądu lub charakteru odpowiadającego szczególnemu upodobaniu tego, kto ich dokonuje. Są stosunkowo proste do definiowania, ponieważ zazwyczaj służą celom luksusu. W znaczący sposób zwiększają wartość przedmiotu najmu. Z punktu widzenia przyszłego właściciela nieruchomości mogą być zupełnie zbyteczne, a nawet nawet całkowicie sprzeczne z jego gustem i upodobaniami. (...)

 

Autor: Mateusz Górski

Cały tekst dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

 

Kto powinien odprowadzić podatek VAT za montaż instalacji domofonowej – wspólnota czy firma wykonująca instalację? Kiedy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem za takie prace?

Wspólnota mieszkaniowa, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT zleciła firmie A. dostawę i montaż instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych. Firma A. również jest podatnikiem VAT czynnym. Montaż instalacji domofonowej zlecony został na prośbę mieszkańców – członków wspólnoty mieszkaniowej, którzy zostali obciążeni jednorazowo całkowitym kosztem montażu domofonów.

Faktura z odwrotnym obciążeniem

Firma montująca instalację domofonową obciąża wspólnotę mieszkaniowa fakturą. Do ceny jednostkowej netto za każde mieszkanie dolicza 8% podatek VAT. Wspólnota natomiast obciąża mieszkańców wartością brutto. Czy firma wykonująca montaż instalacji domofonowej powinna zatem wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem i VAT należny powinna odprowadzić wspólnota?

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT,

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

W przypadku wymienionym m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT, usługodawca nie rozlicza podatku należnego (zob. art. 17 ust. 2 ustawy o VAT).

Art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z ust. 2 ustawy o VAT wprowadza mechanizm polegający na przeniesieniu obowiązku rozliczania podatku od towarów i usług na podatnika, na rzecz którego wykonana została ściśle określona usługa (usługi). Oznacza to, że nabywca usług budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, świadczonych przez podwykonawcę, staje się odpowiedzialny za rozliczenia podatku VAT od tych usług.

 

Autor: Marcin Szymankiewicz

Cały tekst dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

 

 

Miesięcznik „Wspólnota Mieszkaniowa” zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu

Wdrożenie monitoringu wizyjnego we wspólnocie mieszkaniowej w świetle RODO
Wzór regulaminu stosowania monitoringu wizyjnego – szczegółowe zapisy

Szkolenie skierowane jest do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz do jednostek zarządzających zasobami komunalnymi.

21 czerwca 2018 r. Warszawa (Centrum Konferencyjne "Wilcza", ul. Wilcza 9)
Szkolenia odbywać się będą w godz. 10.00 – 15.00.

Koszt: 280 zł + 23% VAT (344,40 zł brutto)

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Bądź gotowy na wejście RODO

25 maja 2018 r. obowiązywać zacznie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Jak zarządcy nieruchomości powinni przygotować się na wejście w życie RODO? Jakie dane będą mogły gromadzić i wykorzystywać wspólnoty mieszkaniowe?

Od 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, znane pod akronimami: polskim – RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) lub angielskim – GDPR (General Data Protection Regulation).

Zakres tego aktu, który rewolucjonizuje całe podejście do ochrony prywatności, jest tak szeroki, że jego wdrożenie będzie najprawdopodobniej jednym z najpoważniejszych wyzwań w zakresie dostosowania się do otoczenia prawnego od momentu wejścia Polski do UE. Ministerstwo Cyfryzacji wskazało, że RODO wymaga wprowadzenia zmian w 130 ustawach. Natomiast zgodnie z wynikami badań ośrodka analitycznego IDC, w 2018 roku 34% wszystkich wydatków na bezpieczeństwo IT w Europie będzie związanych z koniecznością adaptacji systemów i procesów do nowych wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

RODO jest tematem niesłychanie nośnym, od wielu miesięcy obecnym w środkach masowego przekazu, prasie branżowej i mediach społecznościowych. Tematyce RODO w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości można by poświęcić nie jeden artykuł, ale niejeden numer „Wspólnoty Mieszkaniowej”. W prezentowanym artykule ograniczymy się jedynie do wybranych zagadnień, a przede wszystkim postaramy się sprostować kilka rozpowszechnionych, acz błędnych poglądów związanych z nowymi przepisami. (...)

 

Zapraszamy na szkolenie „Wdrożenie RODO we wspólnocie mieszkaniowej i firmie zarządzającej nieruchomościami. Aspekty prawne i praktyczne”.

 

Masz problem z wdrożeniem RODO? Napisz do „Wspólnoty Mieszkaniowej”
Na pytania Czytelników dotyczące wdrożenia RODO we wspólnotach mieszkaniowych będziemy odpowiadać na łamach naszego miesięcznika. Prosimy o przesyłanie pytań na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autor artykułu: Piotr Brogowski

Cały artykuł dostępny jest w styczniowym numerze „Wspólnoty Mieszkaniowej”

Strona 1 z 19

Zapisz sie do newslettera